Gemeentehuis Berkelland. Foto: Rob Weeber
Gemeentehuis Berkelland. Foto: Rob Weeber

Jaarrekening Berkelland toont eenmalige plus van 1,6 miljoen

Politiek

College biedt jaarrekening 2021 aan gemeenteraad aan

BORCULO - De jaarrekening 2021 in Berkelland laat een positief resultaat zien. Dit ondanks het oplopen van de zorgkosten. Het positieve resultaat is het gevolg van extra inkomsten van het Rijk in verband met coronasteunpakketten, vrijvallende voorziening voor wethouderspensioenen, lagere personeelskosten en nog niet uitgevoerde projecten. Het voordeel over 2021 bedraagt 1.606.000 euro. Dit voordeel is eenmalig. Vooral de oplopende zorgkosten zorgen voor een negatief effect op de meerjarenbegroting van 556.000 euro. Van het resultaat is 204.000 euro bestemd voor nog niet afgeronde projecten, 1,4 miljoen euro wordt toegevoegd aan de reserve onderwijshuisvesting om toekomstige ontwikkelingen te kunnen bekostigen.

Het resultaat over het jaar 2021 is vooral te verklaren vanuit de uitkomsten op de volgende posten.

Zo zorgde de Jeugdzorg voor een tekort van 2.461.000 euro. Over de hele breedte van de zorg in natura waren er veel hogere lasten: dyslexie en GGZ 509.000 euro, Zorg van gecertificeerde instellingen 265.000 euro, Jeugd en opvoedhulp 1.018.000 euro, Begeleiding 53.000 euro droegen belangrijk bij aan het negatieve resultaat. Daarnaast is het niet gelukt invulling te geven aan de taakstelling vanuit sturen in het sociaal domein (693.000 euro). Er is wel voordeel behaald op het budget landelijke zorg 76.000 euro. Deze lasten variëren echter sterk van jaar tot jaar.

Op Participatie en werkgeversbenadering kwam Berkelland uit op een min van 164.000 euro. De kosten voor de uitvoering van de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) bedroegen in 2021 227.000 euro. Via de algemene uitkering is de gemeente hiervoor gecompenseerd. Doordat het voordelig resultaat van de SDOA over 2021 63.000 euro bedroeg, blijft het tekort op deze activiteit beperkt tot 164.000 euro.

Leerlingenvervoer
Door extra kosten vanwege coronamaatregelen en een hoger aantal leerlingen dat gebruikmaakt van leerlingenvervoer is het budget met 150.000 euro overschreden. Hiervan is 80.000 euro structureel als gevolg van de hogere aantallen maar ook vanwege de gestegen prijzen. 

De algemene uitkering  zorgt voor een dikke plus van 2.064.000euro. Ten opzichte van de gewijzigde begroting steeg deze met 1.945.000 euro. Van dit bedrag is 635.000 euro het gevolg van de ontwikkeling van de uitkeringsfactor. Hoeveelheidsverschillen zorgen voor een stijging van 131.000 euro.

De resterende 1.179.000 komt doordat extra middelen aan het gemeentefonds zijn toegevoegd. Hiervan is 360.000 euro voor bestaande taken, 1.466.000 euro is voor nieuwe taken en 671.000 euro is coronasteun. Van de coronasteun is 342.000 euro voor de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Voor compensatie van extra zorgkosten is er 113.000 ontvangen en voor de lokale culturele voorzieningen inclusief dorpshuizen 216.000 euro.

Verder kreeg de gemeente nog een nabetaling over de afgelopen jaren. In het totaal ging het om 119.000 euro.

Loonkosten
Door de krapte op de arbeidsmarkt is er een aantal vacatures niet of niet tijdig ingevuld. Hierdoor bedraagt het voordeel op het personeel circa 169.000 euro.
Verder zijn er onder algemene baten en lasten voordelen op de ontwikkeling van het arbeidsmarktbeleid en op het incidenteel personeel. Het totale voordeel bedraagt  165.000 euro, goed voor een totaal dus van 334.000 euro positief.

De Algemene voorzieningen Sociaal Domein kwamen ook uit op een positief resultaat (317.000 euro). Het betreft voor 250.000 euro gereserveerde ruimte voor het structureel maken van succesvolle initiatieven uit het uitvoeringsplan. Daarnaast is 51.000 euro niet besteed van het budget Inclusie-agenda en zijn er een paar kleinere verschillen. 

Pensioenen (oud) wethouders (€ 278.000 positief)
In 2021 heeft Berkelland geen toevoeging aan de voorziening pensioenen (oud-)wethouders gedaan. De grondslagen (de rekenrente en de sterftetafel) op basis waarvan de pensioenen worden berekend zijn gestegen ten opzichte van vorig jaar. Daardoor hoeft de gemeente geen extra middelen opzij te zetten, hetgeen een plus van 278.000 oplevert.

Opleidingen personeel
Het voordeel op het opleidingsbudget bedraagt 276.000 euro. Dat komt voornamelijk door de hoge werkdruk bij de medewerkers en corona. Hierdoor was het lastig voor de medewerkers om een opleiding te volgen.

Sportaccommodaties
Op de sportaccommodaties pluste de gemeente met 227.000 euro. Met name lagere lasten voor onderhoud (49.000), een voordeel door niet volledig begroten van de effecten van het sportbesluit van 130.000 euro -waarvan 43.000 euro incidenteel - liggen daaraan ten grondslag. Daarnaast is een specifieke te betalen erfpacht herzien en lager vastgesteld. Hierdoor ontstaat een voordeel in 2021 van 60.000 euro, waarvan 50.000 euro de terugbetaling over jaren voor 2021. Overige kleine verschillen bedragen 10.000 euro nadelig. 

In deze specificatie zijn de grootste verschillen van 2021 in kaart gebracht. De jaarrekening kent meerdere afwijkingen, zowel voor- als nadelig. Per saldo hebben deze toch een redelijke omvang.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Borculo-Ruurlo