Overzichtelijk was weer gegeven hoe de herinrichting van het centrum van Ruurlo eruit zou kunnen komen te zien. Foto: Jan Hendriksen

Overzichtelijk was weer gegeven hoe de herinrichting van het centrum van Ruurlo eruit zou kunnen komen te zien. Foto: Jan Hendriksen

Grote belangstelling voor presentatie nieuwe inrichting centrum Ruurlo

Maatschappij

RUURLO – Er bestond vorige week donderdag een grote belangstelling voor de presentatie van de nieuwe inrichting van het centrum van Ruurlo tijdens een inloop in de Ruurlose Dorpskerk.

Door Jan Hendriksen

Om het centrum van Ruurlo toekomstbestendig te maken zijn er door gemeente Berkelland plannen gemaakt voor een nieuwe inrichting. Dit is gebeurd in samenspraak met de Ruurlose Ondernemers Vereniging (ROV), een werkgroep bestaande uit omwonenden en ondernemers en de gemeente. De plannen hebben vooral betrekking op de inrichting van de openbare ruimte en zijn vormgegeven en uitgewerkt door SACON, bureau voor architectuur, stedenbouw en landschap. In de plannen is zo bleek aandacht gegeven aan thema’s zoals verkeer, parkeren/parkeerplaatsen, fietsers en voetgangers, groen, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Zo is het voorstel om een deel van de dertig parkeerplaatsen langs de Dorpsstraat te laten verdwijnen. Het masterplan heeft betrekking op het gebied vanaf het Julianaplein tot aan de rotonde bij Kasteel Ruurlo en kent zes zogenaamde deelgebieden: te weten, het Julianaplein (noordelijke entree), het Zuivelplein met het plein voor de bibliotheek, het Kerkplein, De Smidse, de rotonde bij Hotel Avenarius en de Vordenseweg die in verbinding staat tot en met Kasteel Huize Ruurlo.

Herbezinnen
Zo’n twintig jaar geleden is het centrum van Ruurlo heringericht en is het centrum compacter gemaakt. Verschillende aspecten vormden voor de ROV aanleiding om te herbezinnen op de toekomst van het centrum en de wens om de kracht van Ruurlo te versterken. Zo werden de hoeveelheid vrachtverkeer en de rijsnelheid in de Dorpsstraat genoemd als aandacht vragende aspecten evenals veiligheid voor fietsers en voetgangers (oversteekbaarheid). Belangrijk doel is om inwoners en bezoekers in het dorp te houden (groen, levendig en toegankelijk). Daarbij gelden voor de toekomst bovendien meer algemene uitdagingen van deze tijd, zoals omgang met klimaatadaptatie en biodiversiteit, aandacht voor mobiliteit, gezondheid en duurzaamheid. Daarnaast is er de wens een recreatieve verbinding tussen het kasteel en het centrum van Ruurlo te maken. De uitwerking van dit plan ‘van Kunst naar Koffie’ is toegevoegd aan het masterplan.

Peiling
Aan SACON (bureau voor architectuur, stedenbouw en landschap) is gevraagd om samen met vertegenwoordigers van de ROV en enkele bewoners (klankbordgroep) te komen tot een masterplan voor herinrichting van het centrum van Ruurlo. Onderbouwd door een ‘centrumvisie’ werden daarin globaal mogelijkheden verkend en geschetst om te komen tot verbeteringen. Op strategisch niveau moet worden bepaald welke ingrepen op welke plek zijn gewenst. Tijdens deze stap is door de klankbordgroep een peiling gedaan om te onderzoeken wat voor ideeën en wensen voor Ruurlo centrum er zijn onder de inwoners. Dit gebeurde door een ‘kerstballen-actie’ in december 2021, waarvan naast staande de uitkomst/ideeën zijn opgenomen.

Zienswijzen
Voordat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente een voorstel aan de gemeenteraad doet, ligt het concept-masterplan nog tot en met 4 oktober in het gemeentehuis in Borculo ter inzage. Het concept Masterplan is ook in te zien via de website van de gemeente. Tijdens de termijn van ter inzage legging kan een zienswijze ingediend worden aan burgemeester en wethouders van Berkelland, Postbus 200, 7270 AH Borculo.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Borculo-Ruurlo