Trein passeert NABO Loorsteeg Ruurlo. Foto: Rob Weeber
Trein passeert NABO Loorsteeg Ruurlo. Foto: Rob Weeber

Stichting Wandelnet tegen sluiting NABO’s Loorsteeg en Reurinkweg

Algemeen

RUURLO - Als reactie op het voornemen van het college om de laatste twee Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO’s) in Berkelland, Loorsteeg en Reurinkweg in Ruurlo, te sluiten, ontwikkelde Stichting Wandelnet een gebiedsvisie voor het gebied rondom Ruurlo. Centraal daarin staat het bezwaar dat de voorgenomen sluitingen een ‘verlies van gebiedskwaliteit’ betekent en een ‘sterke concentratie van verschillende verkeersdeelnemers op de overgebleven kruisingen’ oplevert.

Door Rob Weeber

Kees Zwaan, belangenbehartiger voor Gelderland voor Wandelnet, is medeopsteller van de gebiedsvisie en ziet de sluiting met lede ogen aan. “Er is veel werk te doen in Gelderland met relatief veel onbewaakte oversteekplaatsen voor wandelaars en fietsers. Belangrijk is de vraag hoe we ze veilig open kunnen houden. Voor Ruurlo geldt dat als we de kwaliteit van het gebied in stand willen houden, we het als één geheel moeten laten functioneren. Daar horen dus (recreatieve) overgangen bij. Bepalend daarbij is de zogenaamde maaswijdte, de maximale afstand tussen twee overgangen. Opheffen van de Loorsteeg bijvoorbeeld zou betekenen dat de afstand tot een volgende overweg veel te groot wordt en de uitloopmogelijkheden vanuit het dorp verslechteren. De norm voor dorpsranden is 1 km. Die zou bij sluiting dus worden overschreden.”

Ook voor de Reurinkweg is het recreatief en utilitair belang groot, aldus de gebiedsvisie. De overweg kan een belangrijke schakel vervullen als vervangende fietsverbinding Ruurlo –Lichtenvoorde. Die liep vroeger via de opgeheven overweg Bedelaarsweg. De stichting verwijst in haar gebiedsvisie ook naar de Uitgangspuntennotitie omgevingsvisie van oktober 2020. Daarin staat onder meer: ‘Versterken van de leefbaarheid en vitaliteit in de kernen door (…) samen met de dorpsgemeenschappen in te zetten op het behoud van kwaliteiten en verdere doorontwikkeling van de kernen waardoor de omgevingskwaliteit voor inwoners en bezoekers toeneemt.’ en ‘Creëren van een gezonde leefomgeving en bevorderen van positieve gezondheid door een beweegvriendelijke omgeving en het versterken van sociale cohesie.’

Volgens de Stichting Wandelnet zijn er andere oplossingen dan sluiting. Bij de Loorsteeg pleit zij voor een spoortrap of –tunnel. Bij de Reurinkweg dient een veilige verbinding te blijven, geschikt voor wandelaars, fietser en ruiters.

De gemeente Berkelland ziet geen problemen ontstaan bij de sluiting van de NABO’s en wil niet meewerken aan alternatieven gericht op het openhouden van de overgangen. In een reactie van 25 mei op eerdere schriftelijke vragen van VVD’er M. Kropman stelt het college: ‘Wij verwachten niet dat deze afsluitingen negatieve gevolgen hebben voor de recreatiesector. Immers er zijn voldoende alternatieven aanwezig.’ Op de vraag of het college aan beperkte beveiliging of medefinanciers voor een spoorbrug heeft gedacht, kwam als antwoord: ‘Beperkt beveiligen is voor het Ministerie / Prorail geen optie. Er moet een volledige oplossing komen, dus beveiligen (kosten circa 1,5 mio), een brug/spoortrap (kosten boven 1,0 mio) of een tunnel (kosten circa 1,4 mio). Alle kosten zijn onder voorbehoud en afhankelijk van locatiespecifieke aspecten. De kostenraming is verstrekt door Prorail. Of er medefinanciers mogelijk zijn is niet onderzocht.’

De wens van de Stichting Wandelnet is duidelijk: ‘Het college heeft het mandaat van de raad om de sluiting door te zetten, maar wat ons vooral tegen de borst stuit is dat die besluitvorming heeft plaatsgevonden zonder gebiedsbenadering en consultatie van belanghebbenden van het gebied. De Loorsteeg bijvoorbeeld is ook opgenomen in diverse wandelroutes. We gaan ervan uit dat het college ook een zorgvuldige procesgang voor ogen heeft. Daartoe dient het besluit tot onttrekking te worden herzien en een participatietraject met belanghebbenden, bewoners en bezoekers gestart te worden.’ Het Ontwerp-besluit ligt vanaf 13 mei zes weken lang er inzage. De stichting is voornemens om een zienswijze in te dienen tegen het besluit van het college.

NABO Reurinkweg Ruurlo. Foto: Rob Weeber
NABO Loorsteeg Ruurlo. Foto: Rob Weeber

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Borculo - Ruurlo