De verkeersdrempel aan de Van Bevervoordestraat in Gelselaar wordt verplaatst. Foto: Rob Weeber
De verkeersdrempel aan de Van Bevervoordestraat in Gelselaar wordt verplaatst. Foto: Rob Weeber (Foto: )

Gelselaar krijgt nieuwe, duurzame inrichting

GELSELAAR - Het bestaande rioolstelsel in Gelselaar dateert uit 1961 en is toe aan vervanging. Omdat de straten dan toch open liggen, wordt tegelijkertijd een herinrichtingsplan van de openbare ruimte uitgevoerd, allemaal onder de noemer duurzaam. Er komt openbare ledverlichting met zogenaamde kromme masten en de bestrating wordt vernieuwd, rekening houdend met het historische karakter van het dorp. De planning is dat het werk begin 2019 aanvang kan nemen.

Door Rob Weeber

Gelselaar heeft een beschermd dorpsgezicht en dat willen de inwoners graag zo houden. Wijzigingen in het straatbeeld worden daarom altijd met de bewoners besproken, verenigd in Gelselaars Belang. Het dorp is aan vernieuwing toe. De bestaande riolering is gedateerd en wordt vervangen door een gescheiden stelsel. Voordeel daarvan is dat het regenwater separaat kan worden afgevoerd waardoor de kosten voor de zuivering minder worden en de kans op overstroming van het riool bij extreem weer zo goed als nihil wordt. Het hemelwater aan de voorzijde van de woningen wordt straks afgekoppeld van het riool en in de bodem geïnfiltreerd. De achterzijde blijft op het bestaande rioolstelsel aangesloten omdat dergelijke werkzaamheden veelal te ingrijpend zijn. Via de grond lekt het regenwater naar een infiltratieriool, bestaande uit geperforeerde rioolbuizen. Als de grondwaterstand stijgt, dan voert deze buis het water af. Ook het straatwater wordt afgekoppeld van het rioolstelsel voor vervuild huishoudelijk water. De inwoners worden opgeroepen om straks, als het nieuwe stelsel inwerking is, geen vuil water meer over de straat te spoelen. Dit vervuilt het grondwater onnodig. In geval van extreme neerslag zal het regenwater zo snel mogelijk worden afgevoerd naar de bermsloten. De verkeersdrempel bij binnenkomst van het dorp over de Van Bevervoordestraat wordt daarvoor meer naar de grens van de bebouwde kom verplaatst, zodat deze drempel geen water tegenhoudt. Naast het rioolstelsel worden ook de straatverlichting en het plaveisel aangepast. De verlichting krijgt in navolging van Geesteren kromme lantaarnpalen met ledverlichting. Verder komen er nieuwe, gebakken klinkers voor het wegdek. Deze zijn gekozen omdat ze het beste aansluiten bij het authentieke karakter van het dorp.

Het voorlopige ontwerp is vanuit twee kanten tot stand gekomen. Enerzijds heeft het Gelselaars Belang mee kunnen denken en anderzijds heeft een professioneel bureau een zogenaamde klimaatadaptatiescan gemaakt. Met een dergelijke scan loopt de gemeente vooruit op het Delta Plan Ruimtelijke Adaptatie dat vanaf 2020 verplicht onderdeel is van beleid en uitvoering. Op 27 juni ligt het ontwerpplan ter inzage tijdens de inloopavond in het dorpshuis. Daar liggen ook reactieformulieren waarmee bezoekers hun visie op de plannen kunnen geven. Mogelijk ingediende zienswijzen worden in augustus in het college besproken. De planning is dat de werkzaamheden in 2019 kunnen beginnen. De totale investeringssom is begroot op 1.600.000 euro. Het dorpshuis is gelegen aan de Pastorieweg 10 te Gelselaar.

Meer berichten