Afbeelding

Ruurlose inwoners worden niet serieus genomen bij locatiebepaling Sporthal

Algemeen

Ruurlose inwoners worden niet serieus genomen bij locatiebepaling Sporthal

Met twijfelachtige acties door B&W, gemeenteraad en de projectgroep is duidelijk dat de Ruurlose bevolking niet voor vol wordt aangezien. ICS voert in opdracht van de gemeente een onderzoek uit naar de locatiekeuze sporthal. Hierover is een ‘rapport’ geschreven dat wellicht maar tot één conclusie moest leiden: de plaats voor de sporthal maakt niet uit, als het maar niet bij het zwembad is.
Inbreng, tijdens sessies waarbij inwoners over de locatie mochten meepraten, is selectief gebruikt. Inbreng die niet past is aantoonbaar weggelaten. Ondanks deze verwerpelijke aanpak wordt in het Achterhoek Nieuws van 24 november op de gemeentepagina (Berkelbericht, red.) een artikel geplaatst met de kop ‘Algehele conclusie verslag aangepast’. Belangrijk in dat artikel is de geniepige opmerking: er is een kleine wijziging doorgevoerd. Is dat wat men burgerparticipatie noemt? Een mening van 150 mensen waaruit door ICS alleen de hen passende argumenten meeneemt: Dat is geen burgerparticipatie! Ondanks veel brieven van verontruste Ruurloërs aan B&W, ICS en de raad wordt vooralsnog door niemand ingegrepen. Is er sprake van participatie of manipulatie? Zeker is dat participatie niet van toepassing is. Geen enkele politieke partij durft vooralsnog zijn verantwoordelijkheid als volksvertegenwoordiger te nemen en in te grijpen in het lopende proces. De taak om een nieuwe sporthal te bouwen in Ruurlo heeft de raad bij wethouder Bosman neergelegd maar de raad als volksvertegenwoordiger kan wel degelijk ingrijpen in het proces. De raad heeft die controlerende taak immers.

Laat ik duidelijk zijn: ik kan leven met een democratisch genomen beslissing op basis van objectieve feiten óók als die me niet passen, maar wat er nu aan de hand is: 

We hebben een ‘rapport’ van ICS waarin de methodologie van het locatie-onderzoek niet vermeld wordt en waarin steekhoudende opmerkingen aantoonbaar weggelaten zijn. Meningen worden als feiten gepresenteerd. Dit mag geen rapport heten en moet door de gemeenteraad terzijde worden geschoven.

Een steeds kleiner wordende projectgroep waarin ICS zowel de leiding heeft, als deelnemer is. Deze projectgroep wordt steeds ongeloofwaardiger en vertegenwoordigt een steeds kleinere achterban. Per locatie moet er een vertegenwoordiger van direct omwonenden kunnen deelnemen in het besluitvormingsproces om het draagvlak te vergroten. Een burgerraadpleging kan ook uitkomst bieden. Helaas is er een politieke omgeving die vooralsnog niet optreedt.
Komt dat wellicht door de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen van maart aanstaande?

Andries Bosma, Ruurlo