Waterschap Rijn en IJssel past
regels aan

ACHTERHOEK - Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel heeft de Waterschapsverordening vastgesteld. Ook zijn de leggers geactualiseerd. In de Waterschapsverordening zijn de regels over de fysieke leefomgeving (beken, sloten, dijken) opgenomen. Er zijn veranderingen in deze regels. Deze wijzigingen zijn nodig als gevolg van de landelijke invoering van de Omgevingswet in 2022. Ook zijn er nieuwe normen waar de dijken aan moeten voldoen. De wijzigingen kunnen invloed hebben op toekomstige (bouw)plannen. Daarom is het belangrijk dat inwoners die eigenaar zijn van grond aan een beek, sloot, dijk of ander object van het waterschap, zelf controleren wat eventueel voor hen verandert. Dat kan via www.wrij.nl/aanpassingwaterschapsregels2020.

De belangrijkste wijzigingen zijn als volgt. Alle regels van het waterschap (uit de Keur en de Algemene regels) staan voortaan in één nieuw juridisch document, de Waterschapsverordening. Voorheen stond deze informatie in verschillende documenten.

Voor iedere
eigenaar van
grond naast
objecten van
WRIJ
belangrijk om
zelf de
gevolgen te
checken


Door de Omgevingswet verandert dit. De leggers worden geactualiseerd. Dit zijn kaarten waarop onder meer staat welke wateren en dijken het waterschap beheert. Er staat ook in waar ze liggen, hoe groot ze zijn en wie het onderhoud doet. De leggers worden regelmatig aangepast aan veranderingen in het beleid, de uitvoering van projecten en (bouw)activiteiten van het waterschap en van anderen. De gebieden waar beperkingen kunnen optreden voor (bouw)activiteiten, wijzigen. Langs de dijken wordt meer ruimte gereserveerd voor toekomstige dijkversterkingen. Er zijn langs de belangrijkste dijken ook zones aangewezen waarbinnen niet zomaar windturbines mogen worden geplaatst.

Beperkingenzones
Langs een beek of sloot, een dijk of ander object van het waterschap liggen zones waar beperkingen kunnen gelden. Er mag in die zone bijvoorbeeld niet gebouwd worden of alleen onder bepaalde voorwaarden. Zo beschermen we de dijk of het water. De beperkingengebieden zijn opnieuw ingetekend op de kaarten. Dat kan dankzij nieuwe technieken beter en nauwkeuriger. Soms zijn de zones breder geworden, op andere plaatsen smaller. De afstand verschilt van enkele centimeters tot tientallen meters. Iedereen kan zelf zien wat er verandert op de hierboven genoemde website. Grondeigenaren bij wie de zones minimaal 0,1 hectare groter worden zijn per brief geïnformeerd. Dat zijn ongeveer 2500 grondeigenaren.

Wijzigingen ter inzage
De wijzigingen liggen ter inzage tot en met 20 december 2020. In deze periode kunnen mensen een officiële reactie (zienswijze) sturen naar het waterschap via www.officielebekendmakingen.nl.