Verantwoordingsdebat door fractievoorzitters

Vervolg van de voorpagina

BELTRUM - Een jaar na de verkiezingen een bijeenkomst met alle fractievoorzitters, om in een publiek debat verantwoording af te leggen over het in dat jaar gevoerde beleid. Dat was de afspraak van een jaar geleden waaraan de de partijen zich keurig hielden. Vorige week vond het zogenaamde 'verantwoordingsdebat'plaats in Beltrum.

Het thema wonen had duidelijk de langste adem. De demografische ontwikkeling in Berkelland laat duidelijk een 'hap' in het beeld zien in de leeftijd tussen 20 en 40 jaar. Daar komen we dus tekort. Maar daaronder is een aanwas zichtbaar in de leeftijdscategorieën 10-14 jaar en 15-19 jaar. De zorg om passend wonen zit zowel in nieuwbouw als in doorstroomwoningen. Dat laatste vereist weer passende woonoplossingen voor de oudere generatie. Klaarblijkelijk is er bouwgrond genoeg in de gemeente, maar hoe garandeert de politiek dat er over vier, vijf jaar voldoende woonaanbod is?

Het huidige woonbeleid is gebaseerd op het Wendbaar Wonen woonbeleid, waarbij duurzaamheid voorop staat. Het woord woningcontingent wordt niet meer gebruikt. Het gaat om het opheffen van de mismatch op de woningmarkt. Veel vrijkomende huizen sluiten niet aan bij de bestaande vraag. Bovendien stijgt de vraag naar woningen. Alle partijen bezwoeren gisteren dat er hard gewerkt wordt aan passende oplossingen per kleine kern. Er is geen unanieme oplossing voor alle kleine kernen.

Wonen in het buitengebied draaide vooral om het thema woningsplitsing. Veel aanvragen van voorgaande jaren zijn als gevolg van de oude contingent-afspraken (voorlopig) afgewezen. Een ander punt is de financieringskwestie. Banken verstrekken geen hypotheek op een deelwoning zolang de gemeente geen nieuw beleid heeft. Woningsplitsing is het laatste onderdeel dat in het nieuwe bestemmingsplan wordt ingebed. Inmiddels is er volgens de coalitiepartijen planvorming omtrent dit thema. De financieringskwestie mag ook geen probleem zijn. Iedereen kan een brief bij de gemeente ophalen en daarmee naar de bank. Contactpersoon binnen de gemeente is Inge Rensink. Het nieuwe plan komt in oktober in de raad.

Bij het thema gemeentelijke lasten ging het vooral om de OZB-heffing op gebouwen en de leges voor evenementen. Voor veel initiatieven wordt het hoogste tarief in rekening gebracht. Het werk wordt veelal door vrijwilligers gedaan die hun werk 'beloond' zien met een sterke stijging van de OZB. De legeskosten voor een evenement zijn ook sterk gestegen. Voor de kermis in Beltrum bijvoorbeeld moet al 330,00 euro betaald worden. De meeste partijen waren tegen afschaffing van de OZB, maar voor verhoging van de subsidies. Ook hier wordt hard aan gewerkt. De verwachting werd uitgesproken dat er nog voor de zomer een nieuwe visie ligt.

Tenslotte werd de bereikbaarheid in het buitengebied aangehaald. Een slechte bereikbaarheid is ook een gevaar voor de veiligheid. De gemeente is niet verantwoordelijk voor de dekkingsgraad van het bereik, dat zijn de providers; zij moeten waar nodig zendmasten bij plaatsen. Een probleem daarbij zijn de vele protesten (in de vorm van zienswijzen tegen plaatsing van zo'n mast) van de omwonenden bij een mogelijke locatie van een mast. Gevolg daarvan is weer dat de provider zich terugtrekt. Zij willen geen slepende procedures. De gemeente wil behulpzaam zijn met het zoeken naar locaties. Ook het afwijzen van een zienswijze behoort tot de mogelijkheden, maar verder ziet ze geen rol voor haarzelf. Als de provider afhaakt, dan houdt het op.

De uitkomst van het debat was helder en misschien ook wel teleurstellend voor sommigen. Betsy Wormgoor verwoordde het duidelijk: "De gemeenteraad is geen instelling die bedoeld is om zaken snel te regelen, maar om verantwoord beleid te maken. Dat vergt tijd. De raad is geen 'men roept en wij draaien' instituut." Wel pleitte ze voor een nieuwe bijeenkomst met ook andere onderwerpen dan alleen wonen, bijvoorbeeld cultuur. Iedere fractie stemde in met een volgende bijeenkomst.