Gemeentehuis Berkelland. Foto: Rob Weeber

Gemeentehuis Berkelland. Foto: Rob Weeber

College biedt Bestuursrapportage 2022 aan gemeenteraad aan

Politiek

BORCULO - Het college van B en W heeft De Bestuursrapportage 2022 aangeboden aan de gemeenteraad. De bestuursrapportage is een tussentijdse verantwoording over het lopende jaar.

De afwijkingen die zijn benoemd hebben alleen betrekking op 2022. Daarmee wordt het meerjarenbeeld op dit moment niet anders dan in de perspectiefnota 2023 aangegeven. De bestuursrapportage is opgesteld op basis van de gegevens van 1 juli 2022, met een zo goed mogelijke vooruitblik.

Wethouder Hans van der Noordt: “Er is een aantal mee- en tegenvallers. De meevallers komen uit op een bedrag van 8.298.000 euro en de tegenvallers zijn becijferd op 6.675.000 euro. Zo vallen de kosten in het sociaal domein hoger uit en neemt de rijksbijdrage voor het betalen van uitkeringen af. Ook zijn er extra lasten voor het uitvoeren van de energietoeslag en het implementeren van de Omgevingswet. Voor de laatste twee onderdelen worden we gecompenseerd door het Rijk. Deze compensatie is onderdeel van de hogere rijksbijdrage. Per saldo blijft er 1.623.000 euro over. Aangezien de onderwijshuisvestingsreserve nog niet op het gewenste niveau is, stellen we de raad voor dit bedrag volgens afspraak daaraan toe te voegen.”

Hieronder staan de belangrijkste verschillen in de Bestuursrapportage opgesomd.

Nadelen
Bij de nadelen springen de volgende punten in het oog: Incidentele bijdrage aan ‘t Timpke van 602.000 euro. “We hebben een eenmalige bijdrage aan ‘t Timpke verstrekt om noodzakelijk groot onderhoud te kunnen financieren.” BUIG kost Berkelland 543.000 euro meer. “De gebundelde uitkering die wij van het ministerie ontvangen voor het betalen van uitkeringen Participatiewet, IOAW, IOAZ, BBZ en loonkostensubsidie is aanzienlijk lager dan geraamd.”

Uitkeren van een energietoeslag van 1.289.000 euro. Ter compensatie van de gestegen energiekosten keert de gemeente via Fijnder een energietoeslag uit aan huishoudens met een laag inkomen. Berkelland ontvangt via de algemene uitkering hiervoor een extra bijdrage. 

De implementatie van de Omgevingswet kost 674.000 euro meer dan geraamd. Voor de invoering van de omgevingswet moeten nog veel kosten worden gemaakt. Via de meicirculaire zegt de Rijksoverheid toe deze extra kosten te compenseren.

Extra inzet van personeel kost zo’n vijf ton extra. “We hebben veel vacatures. Invulling hiervan lukt -bijna- niet meer via de reguliere kanalen. Er zijn extra inspanningen nodig om de juiste mensen te werven. We gaan meer inzetten op specialistische bureaus.”

Ook zijn er hogere ICT-lasten, die uitkomen op een bedrag van 192.500 euro. “In 2022 hebben we eenmalige lasten voor de outsourcing van het beheer van systemen en het verbeteren van de mogelijkheden voor hybride werken”, weet de wethouder.

Voormalig wethouders hebben recht op wachtgeld, in totaal reserveert gemeente Berkelland hiervoor 451.000 euro. Wethouders die niet terugkeren in het college hebben recht op wachtgeld. Het maximale opgebouwde recht voegt Berkelland toe aan de voorziening. 

Er is een reservering voor het aantrekken van flexibel inzetbaar personeel van 500.000 euro. Dit is om snel te kunnen starten met de uitvoering van het coalitieakkoord; daarvoor is op korte termijn extra capaciteit noodzakelijk. 

Meer kosten in het Sociaal Domein: 1.409.000 euro. De extra kosten zijn met name het gevolg van het verstrekken van meer zorg en het effect van de aanbesteding van de regionale inkoop. De structurele doorwerking is verwerkt in de PPN 2023.

Voordelen
Aan de andere kant wordt er geplust, met name door de stijging van de algemene uitkering van het Rijk. Di ging omhoog met 5.710.000 euro. “Via de meicirculaire zijn wij in kennis gesteld van extra inkomsten van het Rijk. Door prijs- en volumetoename ontvangen we een hogere bijdrage. Daarnaast ontvangen we ook compensatie voor de energietoeslag en de implementatie van de Omgevingswet.”

Er zijn minder klanten bij Fijnder en dat levert Berkelland 700.000 euro op. De begroting van Fijnder is naar beneden bijgesteld in verband met het afgenomen aantal klanten.

Leningen brengen de gemeente 357.000 euro meer op. “De hybride geldlening van 20 miljoen aan de BNG is nog weer verlengd. Dit levert een mooie renteopbrengst op. Daarnaast ontvangen we inkomsten van Liander voor de obligatielening die wij aan hen hebben verstrekt.”

Berkelland heeft 385.000 euro meer aan dividenden ontvangen. De gemeente ontving over 2021 meer dividend van BNG, Alliander en Twence.

De algemene baten en lasten vallen 558.000 euro goedkoper uit. “Binnen deze post ramen we uitgaven die we mogelijk moeten doen, omdat we extra taken krijgen van het Rijk en loon- en prijscompensatie. De uitvoering van een aantal uitgaven voor de taken die we van het Rijk kregen zal dit jaar niet meer plaatsvinden en op de geraamde prijscompensatie houden we ongeveer 200.000 euro over.”

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Borculo-Ruurlo