Gemeentehuis Berkelland. Foto: Rob Weeber

Gemeentehuis Berkelland. Foto: Rob Weeber

Berkellandse coalitiepartijen presenteren coalitieakkoord

Politiek

‘Wederzijds Vertrouwen’, 2022-2026

BERKELLAND  - Woensdagmiddag 15 juni presenteert de nieuwe coalitie van CDA, D66, VVD en PvdA het coalitieakkoord. De Berkellandse coalitie wil de komende raadsperiode werken aan vertrouwen en contact. 

Vertrouwen tussen inwoners en gemeente, tussen raad, college en ambtelijke organisatie. Dat vraagt van het college om verbindend te besturen, over alle partijen heen. De partijen gaan de wijken in en nodigen inwoners als gesprekspartner aan tafel uit. Van daaruit worden politieke keuzes gemaakt die helder en respectvol  moeten worden gecommuniceerd. Ook als het een moeilijke boodschap betreft. Zo willen het college en raad samen de kloof tussen inwoner en gemeente overbruggen. Actuele vraagstukken zoals klimaatverandering, de energietransitie en het op peil houden van de zorg stellen de veerkracht van inwoners, ondernemers en organisaties in Berkelland op de proef. 

De nieuwe coalitie vertegenwoordigt met 17 van de 27 zetels in de gemeenteraad  een ruime meerderheid van de Berkellandse kiezers. Bovendien vertegenwoordigt deze coalitie de diversiteit aan politieke opvattingen in de hele raad en de gemeente. ‘Met ons programma willen we recht doen aan die diversiteit. We blijven investeren’, zo wordt beloofd. 

Van het investeringsbudget uit de vorige periode is nog een derde te besteden. Veel van dit geld is al opgenomen in de meerjarenplanning. Op de meeste punten gaat Berkelland door met dat onderhanden werk. Ze wil daarbij de ambtelijke realisatiekracht snel versterken, want daarmee is er echt een groot knelpunt dat niet zomaar is opgelost.

Het akkoord bevat plannen die niet in beton zijn gegoten. De raad is het hoogste orgaan binnen het gemeentebestuur en de coalitie zegt dit gegeven na te willen leven in de praktijk. De raad moet tot zijn recht komen: de raad beslist en het college voert de besluiten van de gemeenteraad uit. ‘Wederzijds vertrouwen is ons uitgangspunt, naar de raad, de samenleving en de gemeentelijke organisatie’, zo luidt het in het akkoord.

Wonen, energietransitie, zorg, bestuurlijke vernieuwing en afval krijgen de volle aandacht de komende raadsperiode. In Berkelland wil men allemaal weg van het coalitie-oppositiedenken.  De nieuwe coalitie zegt erop te vertrouwen dat de samenwerking met alle partijen in de raad de democratie vleugels zal geven.

Er staan grote thema’s op de agenda. De verwachte invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2023 heeft consequenties voor de gemeente en gemeentelijke organisatie. In het omgevingsplan wordt opgenomen waar ruimte wordt gegeven aan initiatieven, waar men voortaan meer of juist minder regels en kaders wil stellen.

Het wijk- en kerngericht werken is een vaste werkwijze geworden binnen deze gemeente, waarbij er veel aandacht uitgaat naar de samenleving. Ook een Klimaatbestendige leefomgeving staat hoog op de agenda. Een schone, groene, duurzame, toegankelijke, klimaatbestendige en kleurrijke leefomgeving die uitnodigt tot bewegen, vergroot de aantrekkelijkheid van Berkelland voor de inwoners, maar ook voor nieuwkomers en toeristen.

Vanuit de landelijke doelstelling ‘Van afval naar grondstof’ (VANG) richt Berkelland zich op het verbeteren van de kwaliteit van afvalstromen. Uiteindelijk streeft de gemeente ernaar om zoveel mogelijk kwalitatieve reststoffen als grondstof te hergebruiken zodat er niets of maar een heel klein deel restafval overblijft. De doelstelling in het coalitieakkoord is om minder dan 100 kilo huishoudelijk restafval per inwoner in te zamelen (dat was in 2021 nog 168 kilo).

Verder is er aandacht in het akkoord voor zaken als een passende woning voor alle doelgroepen, een inclusief woonbeleid. En een vitaal platteland, onder meer door Ruimte voor ontwikkeling naar duurzame landbouw en ruimte voor herontwikkeling van het (agrarisch) erf, is een ander thema. Ook op het gebied van bijvoorbeeld Veiligheid, Sport en Cultuur en Werken en Leren zijn de uitgangspunten opgenomen in het coalitieakkoord.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Borculo-Ruurlo