Foto: privécollectie L. Remsal
Foto: privécollectie L. Remsal

Thema-avond over water bij ‘Old Reurle’

Natuur

RUURLO - Omgevingsmanager Louisa Remesal van het waterschap Rijn en IJssel is deze maand te gast bij de thema-avond van de Historische Vereniging ‘Old Reurle’. Tijdens deze bijeenkomst op 13 december zal zij vertellen over de ontwikkelvisie Landgoederenzone Baakse Beek.

In Nederland hadden we altijd water in overvloed. Het werd gebruikt om molens aan te drijven, weides te bevloeien en grachten op peil te houden. In de jaren na de oorlog werd ingezet op schaalvergroting van de landbouw. Er was behoefte aan grotere percelen met draagkracht voor de steeds grotere landbouwmachines. Er werden ruilverkavelingen georganiseerd en watergangen werden rechtgetrokken en verdiept om meer water af te voeren. De landbouw in Nederland kwam tot grote bloei. In de jaren negentig van de vorige eeuw werd echter geconstateerd dat veel bos en natuurterreinen verdroogden. Door de klimaatverandering wordt dit effect versterkt en inmiddels ondervindt ook de landbouw hinder van de sterke ontwatering van het gebied.
In de Ontwikkelvisie Landgoederenzone Baakse Beek is een oplossingsrichting geschetst om de verdroging tegen te gaan. Deze oplossingsrichting betreft het verhogen van de drainagebasis met natuurlijk watersysteemherstel. Door het verondiepen, dempen en ontvlechten (ontrafelen) van watergangen en deze te verleggen naar de natuurlijke laagtes, is er weer ruimte om het regenwater tijdelijk te bergen op maaiveld en meer grondwater vast te houden in de bodem. Op deze manier wordt samen met grondeigenaren en pachters gebouwd aan een klimaatrobuust watersysteem dat kansen biedt voor verbetering van de waterkwaliteit en versterking van landbouw, natuur, landschap en cultuurhistorische waarden.
De thema-avond wordt gehouden bij De Sprankel aan de Domineesteeg in Ruurlo. Aanvang 20.00 uur.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Borculo - Ruurlo