Windmolens aan de andere kant van de grens in Duitsland. Archieffoto: Bernhard Harfsterkamp
Windmolens aan de andere kant van de grens in Duitsland. Archieffoto: Bernhard Harfsterkamp

Raad Berkelland doet stap in energietransitie

Algemeen

Nieuwe uitgangs-punten voor herijking RODE-beleid

Door Rob Weeber

BORCULO - De gemeenteraad van Berkelland doet een nieuwe stap met betrekking tot de energietransitie. Vorig jaar besloot de raad tot herijking van het RODE-beleid (Ruimtelijke Ordening en Duurzame Energieopwekking). Het ging daarbij vooral om het thema windenergie op land. Na een zorgvuldig inventarisatietraject bij experts en belanghebbenden zijn door het college nieuwe, richting gevende uitgangspunten geformuleerd, die nu ter goedkeuring aan de raad worden voorgelegd.

Verantwoordelijk voor de energietransitie is wethouder Gerjan Teselink. “Achterliggende gedachte voor de herijking van het RODE-beleid was met name het aandachtspunt participatie met de samenleving. Windenergie op land is een gevoelig onderwerp. Daarom hebben we nieuwe uitgangspunten geformuleerd die we door de raad willen laten goedkeuren. Daarmee kunnen we gericht de verbinding met de samenleving aangaan en tot een gedragen plan voor windenergie op land komen.”

Sterke regierol
Het voorstel aan de raad behelst naast de ruimtelijke uitgangspunten voor grote windmolens ook de intentie om dergelijke energie-opwekkers alleen toe te staan in zoekgebied K, het aangewezen gebied ten zuiden van Beltrum en Ruurlo op de grens met de gemeente Oost-Gelre. De ruimtelijke uitgangspunten betreffen onder meer het grootschalige, open agrarische landschap waarbij gebieden op basis van natuurwaarden uitgesloten worden, de maatgevendheid voor windmolens van 5,5 MW, de afstand tussen windmolens en woonkernen, een vooraf opgesteld participatieplan en een sterke regierol voor de gemeente. Het bestaande RODE-beleid wijzigt niet waar het windmolens onder de 25 meter betreft. Voor wat betreft grootschalige zonne-energie wordt gesteld dat er geen nieuwe zonneparken meer op cultuurgrond bijkomen, uitgezonderd die voor eigen gebruik, en dat de aanleg van zonnepanelen op daken het uitgangspunt blijft.

Provinciale voorwaarden
Met de geformuleerde uitgangspunten stelt het college dus kaders. Daarbinnen kan de raad zelf normering opstellen. Zo spreekt het college zich bijvoorbeeld niet uit over de daadwerkelijke afstand tussen windmolens en woonkernen. “We gaan ervan uit dat er een realistisch kader ligt dat ook aan de voorwaarden van de provincie voldoet. Verder gaan we ervan uit dat er straks een business case ligt die ook voor de initiatiefnemers van de windmolens (commercieel) haalbaar is. Vanuit die gedachte kom je vanzelf bij bepaalde afmetingen en afstanden terecht. Vergeet ook niet dat de Raad van State recent uitspraken over milieu-normering heeft gedaan die het Rijk nopen tot herziening van bestaande normering. Het is afwachten wat hier uitkomt.”

Najaar 2022
De bedoeling is dat er na de opdracht van de raad een participatietraject wordt gestart dat tot ongeveer juni 2022 loopt. Daarna kan het nieuw RODE-beleidsplan ter inzage worden voorgelegd. Goedkeuring ervan kan in het najaar 2022 geschieden. De evaluatie inclusief voortgangsrapportage volgt in 2024. Dit is een ‘natuurlijk moment, omdat het valt tussen de vorming van RES Achterhoek 2.0 (uiterlijk 1 juli 2023) en de einddatum voor verleende vergunningen (1 januari 2025) die gesteld is in het klimaatakkoord voor de 2030-doelstelling.
Tenslotte stelt het college dat als er geen stappen voorwaarts worden gezet, men terugvalt op het huidige RODE-beleid en het provinciale beleid.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Borculo-Ruurlo