Windturbines. Foto: PR
Windturbines. Foto: PR

Raad, RES en RODE

BERKELLAND - Het is in relatief korte tijd een mondiaal probleem geworden: de klimaatverandering. In Nederland is het klimaatakkoord de nationale uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs uit 2015. In het klimaatakkoord is bepaald dat in de regio moet worden samengewerkt in het streven energie duurzaam op te wekken, in de Regionale Energie Strategie (RES). En in Berkelland vindt deze RES weer zijn vertaalslag in het RODE beleid: Ruimtelijke Ordening en Duurzame Energieopwekking in Berkelland.

Door Rob Stevens

Dinsdag wisselde de raad van gedachten weer over hoe en onder welke voorwaarden duurzame energie kan worden opgewekt in Berkelland. Onrust onder de bevolking over de Avinkstuw als mogelijke locatie voor windmolens leidde (mede) tot de wens de uitgangspunten in het RODE beleid aan te scherpen. Tegelijkertijd speelt regionaal de RES. In de RES staat dat de zeven Achterhoekse gemeenten in 2030 1,35 TWh duurzame aan energie moeten leveren. Dat is de taak die de regio vanuit de landelijke overheid toegewezen heeft gekregen. Dat gebeurt met 0,35 TWh grootschalige zonnepanelen op daken. De resterende opgave (1,00 TWh) wordt met zonne- en windparken opgewekt.

De raad tobt over hoe Berkelland haar bijdrage kan leveren aan de taak die de Achterhoek als regio toegewezen heeft gekregen. In de RES staan weliswaar de grote regionale opgaven, maar op gemeentelijk niveau krijgt een en ander pas concreet vorm in het landschap met windmolens, zonnepanelen en anderszins. Met soms het nodige ongemak voor omwonenden. De gemeente gaat over afwegingen rond het algemeen én individueel belang van burgers. Hoe verminder en verdeel je het ongemak van noodzakelijke (energie)maatregelen zo goed mogelijk? Dinsdag kwam de raad hiervoor bijeen voor een oordeelsvormende vergadering. Waar kan wat in de gemeente? Onder welke voorwaarden? Hoe worden inwoners daarbij betrokken? Hoe ver gaat de regierol van de gemeente? En welke rol is er voor particulier initiatief? Allemaal kwesties die uiteindelijk in het (gemeentelijke) RODE beleidsplan uitgewerkt worden.

Er bleek in de raad dinsdag wel overeenstemming over een aantal zaken. Plaats zoveel mogelijk zonnepanelen op daken. Berkelland brengt de reeds vergunde 140 hectare aan zonneparken (en twee in aanvraag) in bij de RES. De ontwikkeling van nieuwe parken stopt voorlopig. De afstand tussen windmolens en woningen moet voldoende groot zijn. Er is een voorkeur voor windmolens in grootschalige agrarische landschappen, niet in de natuur. En liever een kleiner aantal grote molens bij elkaar dan meer kleinere verspreid.

Windenergie (op te wekken: 0,071 TWh) ligt het lastigst. Het gebied ten zuiden van Ruurlo en Beltrum, deels ook gemeente Oost-Gelre, is recentelijk aangewezen als mogelijke locatie voor vier tot acht windmolens. Bewoners voelen zich overvallen. Hillhorst van het CDA benadrukt in dit verband het belang van het creëren van draagvlak bij bewoners. Weg van GroenLinks vindt een sterke regiefunctie van de gemeente in de energietransitie van belang. Dat zou zelfs kunnen als initiatiefnemer van een concreet energieproject.

Het is een gezamenlijke zoektocht. De oordeelsvorming van raadsleden gaat ondertussen verder. In de raadsbijenkomst van 23 november staat besluitvorming rond de RES op de agenda. En begin volgend jaar de nieuwe kaders voor het RODE besluit.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden