<p>Gemeentehuis Berkelland. Foto: Rob Weeber</p>

Gemeentehuis Berkelland. Foto: Rob Weeber

Tussenbalans Berkelland toont plus van ruim 5 ton

BERKELLAND - Het college van b en w overlegt de gemeenteraad de Bestuursrapportage 2021 die over het geheel een plus laat zien van 544.000 euro. De Bestuursrapportage is een tussentijdse verantwoording louter over het jaar 2021.

De afwijkingen die in de rapportage zijn benoemd hebben alleen betrekking op 2021. Daarmee wordt het meerjarenbeeld op dit moment niet anders dan in de perspectiefnota 2022 aangegeven. De bestuursrapportage is opgesteld op basis van de gegevens van 1 juli 2021 met een zo goed mogelijke vooruitblik.

Wethouder Gerjan Teselink: “De grootste tegenvaller zit in de bijdrage van het rijk, die wij krijgen voor het betalen van de uitkeringen (BUIG). De verwachtingen in verband met corona pakken anders uit, zowel landelijk als lokaal, met een daling van de inkomsten als gevolg. Het goede nieuws is wel dat er in Berkelland een lagere toename van het aantal uitkeringen is dan verwacht.”

De belangrijkste verschillen staan hieronder op een rijtje.
Openbaar groen (170.000 euro nadelig); net als vorig jaar was er veel last van storm- en droogteschade. Voor het opruimen en herplanten zijn extra kosten gemaakt.
Sociaal domein (883.000 euro nadelig); door met name tariefsaanpassingen voor huishoudelijke hulp, WMO en Jeugdzorg zijn de lasten hoger dan geraamd. Daarnaast komen door corona bepaalde doelgroepen in de knel. Door de inzet van een jongerenwerker en een opbouwwerker kunnen jongeren nog beter worden ondersteund.
BUIG (1.197.000 nadelig); de gebundelde uitkering die de gemeente van het ministerie ontvangen voor het betalen van uitkeringen Participatiewet, IOAW, IOAZ, BBZ en loonkostensubsidie is aanzienlijk lager dan geraamd. Dat heeft te maken met een lagere toename.

Loonkosten voormalige SW-medewerkers (355.000 euro voordelig); deze doelgroep heeft geen aanwas en door natuurlijk verloop is ze sneller afgenomen dan was geraamd.

Jaarrekeningresultaat VNOG (226.000 euro voordelig); de jaarrekening 2020 van de VNOG is definitief vastgesteld en laat een positief resultaat zien. Dit is grotendeels veroorzaakt doordat veel projecten en bijvoorbeeld trainingen/opleidingen niet doorgegaan zijn in 2020. Daarnaast heeft het Rijk veel werkzaamheden ten behoeve van corona vergoed. Er vloeit volgens een verdeelsleutel 226.000 euro terug naar gemeente Berkelland.

Personeelskosten (360.000 euro nadelig); in de afgelopen zes maanden was er binnen de organisatie behoefte om meer personeel in te zetten. Deze werving van personeel had een direct verband met de coronacrisis. 

Vennootschapsbelasting (190.000 euro nadelig); de gemeente verwacht bij de grondexploitaties een hogere belastbare winst. Ook op dienstverlening aan derden maakt Berkelland winst. Voorgaande jaren hoefde de gemeente geen vennootschapsbelasting te betalen, doordat de verrekenbare verliezen hoger waren dan het belastbare bedrag. De extra lasten worden geraamd op 100.000 euro. Verder moet de huidige raming structureel met 90.000 euro bijgesteld worden. In de perspectiefnota 2022 is hier rekening mee gehouden.

Algemene Uitkering (2.842.000 euro voordelig); ten opzichte van de Berkellandse begroting stijgt de algemene uitkering met 2.842.000 euro. Hiervan is 961.000 euro het gevolg van compensatie voor corona. Veel van de extra coronagelden zijn toegevoegd om jeugdigen en eenzamen weer te betrekken bij de samenleving. Naast het extra geld ter bestrijding van de gevolgen van corona is er ook nog 878.000 euro extra voor het oplossen van problemen bij de jeugdzorg. Zoals het oplossen van wachttijden, praktijkondersteuners en de verdringing van de lichte jeugdzorg. Verder krijgt Berkelland extra geld voor de Voogdij 18+ (€ 417.000) en de Participatie (€ 205.000). Tot slot zorgt een andere verdeling van de beschikbare gelden over de gemeenten voor een toename van de uitkering voor Berkelland in 2021 van 379.000 euro.

Algemene baten en lasten (1.042.000 euro voordelig); de loon- en prijsstijgingen die voor 2021 waren geraamd, zijn aanzienlijk lager. Daarnaast is via de algemene uitkering geld beschikbaar voor nieuwe en/of extra taken. Een deel hiervan wordt in 2021 nog niet uitgevoerd. Hierdoor kunnen de middelen vrijvallen.

Omgevingswet (400.000 euro nadelig); de invoering van de Omgevingswet was begroot op 1.700.000 euro. Hiervan is bij de voorjaarsnota 2017 525.564 euro beschikbaar gesteld in de begroting. Dit bedrag is bijna op. Voor de projectorganisatie de komende periode en voor de afronding van de Omgevingsvisie schatten de rekenmeesters van de gemeente in nog 400.000 euro nodig te hebben.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden