De vertegenwoordigers van de binnensportverenigingen. Foto: PR
De vertegenwoordigers van de binnensportverenigingen. Foto: PR

Samen de keuze maken voor de beste locatie sporthal

Algemeen

RUURLO - De binnensportverenigingen zijn bijzonder verheugd over het unanieme besluit van de raad van Berkelland om het raadsvoorstel, inclusief het amendement van VVD, PvdA, D66, OBL en GroenLinks goed te keuren. Het onafhankelijk onderzoek zal op basis van goede objectieve wegingsfactoren moeten uitwijzen wat de beste locatie voor de hal is: de Nieuwe Weg, de Meene, ’t Rikkelder of het sportcomplex van VV Ruurlo. In de vorige raadsvergadering was al een akkoord gegeven op de grootte van de hal, hetgeen volgens de clubs een goede basis vormt voor de vervolgstappen.

Locatieonderzoek
In het voortraject heeft het samenspel tussen gemeente, belanghebbenden en raad geleid tot verschillende interpretaties van de toezeggingen. “Daarom zijn de belanghebbenden juist zo content met het feit dat het amendement op het raadsvoorstel er voor heeft gezorgd dat er geen misverstand meer is over de kaders van het onderzoek naar de beste locatie. Een onderzoek waar met diverse partijen in participatie de belangen op een juiste wijze worden afgewogen en waarbij omwonenden van de diverse locaties voor het besluit een schetsontwerp krijgen voorgelegd. Vooraf alles duidelijk en scherp onderbouwd met goede financiële onderbouwingen zorgt voor veel transparantie in het proces”, aldus Rik Schroer van handbalvereniging Blauw Wit.

In het proces tot nu toe is het zoeken geweest hoe het samenspel van meedenken en mee-creëren vorm zou moeten krijgen. De binnensportverenigingen zouden het mooi vinden dat er sprake is van een pro-actieve vormgeving van participatie waarin belangen maar vooral ook creatieve inbreng van verschillende groepen een goede plek krijgt. "Er komt een gedragen voorstel als het samen wordt vormgegeven en er oog is voor de verschillende belangen en groepen hierin", aldus de binnensporters.

De binnensportverenigingen vinden het vooral belangrijk dat er een goede keuze wordt gemaakt voor een passende locatie. Daarbij denken zij aan het op korte termijn beschikbaar hebben van een nieuwe hal, veilige infrastructuur voor de jeugdleden en een goede bereikbaarheid voor de basisscholen, de sporters, enzovoorts.

Daarnaast is het voor de toekomst van de binnensportverenigingen volgens de clubs belangrijk dat er goed gekeken wordt naar synergie-effecten op sportief gebied en sociaal-maatschappelijke effecten voor de inwoners als het bevorderen van vitaliteit, een leven lang sporten en elkaar ontmoeten in de kantine.

Elvis Buitenhuis noemt als laatste nog dat de verenigingen blij zijn dat wethouder Bosman hun financiële zorgen heeft weggenomen. “De gemeente heeft in de uitgangspunten opgenomen dat de locatiekeuze van de sporthal niet van invloed is op het voortbestaan van het zwembad en de voor 2024 aangekondigde bezuinigingen voor de zwembaden in Berkelland geen effect hebben op de zaalhuur en daarmee de contributies van onze leden. Hoewel nog niet duidelijk is hoe het exploitatie-onderzoek exact vorm krijgt zien wij door deze uitspraak ook dit onderdeel van het onderzoek met vertrouwen tegemoet."

'Betrekken maakt betrokken'
“Wij zullen al onze leden ook de komende periode goed op de hoogte houden van de ontwikkelingen en hen uitnodigen om hun ideeën in te brengen.” Het op een gepaste manier betrekken en uitnodigen van belanghebbenden vraagt volgens Ineke Nijen Es, voorzitter van Tornax, daarom de komende periode veel aandacht. “Voor omwonenden gaat het dan vooral om de effecten die de hal en infrastructuur heeft op het woongenot, daarom zijn wij blij dat in een vroeg stadium omwonenden, door het toevoegen van schetsen van de nieuwe hal, een goed beeld kunnen vormen wat het idee is en wat dat voor hen betekent. Het onderzoeksbureau gaat dit meenemen in het onderzoeksontwerp.”

In 2017 is de vraag om een nieuwe hal vanuit een gezamenlijk initiatief van de scholen, kinderopvang en (binnen)sportverenigingen aan het college voorgelegd. De huidige hal voldoet niet meer aan de nieuwe eisen van de sportbonden en biedt te weinig capaciteit voor de binnensport. Marieke Mijnen, voorzitter Ruurlose Gymnastiek Vereniging: “Met de komst van een nieuwe hal is er eindelijk perspectief voor de grootste binnensportvereniging van Ruurlo om de kernactiviteiten gym, acro en trampoline voor alle niveaus onder één dak bijeen te brengen. Net als Dynamic Tennis en Tornax heeft ook de RGV behoefte aan meer zaalruimte zodat zij haar wedstrijdsporters niet meer in Deventer en Rijssen hoeft te laten trainen.”

“In de naschoolse uren willen de scholen en de kinderopvang graag de samenwerking met de (binnensport)verenigingen en SFB uitbouwen” noemt Yolanda Bensink van Kinderopvang Avonturijn. “De eerste initiatieven voor doelgroepgerichte breedtesport zijn al ontstaan, zoals de sportinstuif voor 3- tot 6-jarigen. Maar ook het gebruik van de voetbalvelden is een mooie aanvulling op ons activiteitenaanbod.” De verenigingen zien overdag ook steeds meer vraag ontstaan doordat inwoners van Ruurlo langer blijven sporten. Bij alle verenigingen is de groep senioren-sporters groeiende. De nieuwe hal is cruciaal voor de toekomstbestendigheid van verenigingen en vitale Ruurloërs.

De gebruikers zijn met name erg enthousiast over de multifunctionaliteit van de nieuw te bouwen hal. Nieuwbouw doe je voor veertig jaar. De verenigingen kijken vol verwachting uit naar de nieuwe sportaccommodatie waarvan zij denken dat het een geweldig mooie ontmoetingsplaats zal worden voor jong en oud en met veel sportplezier.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Borculo-Ruurlo