De omstreden locatie voor de antennemast in Haarlo. Foto: Rob Weeber

De omstreden locatie voor de antennemast in Haarlo. Foto: Rob Weeber

Inwoners Haarlo hebben volgens rechter stem in plaatsing antenne

Algemeen

HAARLO - De antennemast in Haarlo. Het is inmiddels een langlopende strijd die gaat over verbeterd bereik, behoud van landschapswaarden en zorg voor de menselijke gezondheid. Eind 2017 werd er al gesteggeld over de locatie voor de KPN mast die signaalverbetering moest brengen. Toen al werd er vanuit de bewonerscommissie geprotesteerd vanwege onder meer het stralingsgevaar. Nu drie jaar later heeft de rechter de gemeente gecorrigeerd. De belanghebbenden van Haarlo hebben wel degelijk zeggenschap over de verleende vergunning.

Door Rob Weeber

De omgevingsvergunning werd afgegeven in juli 2018 voor de locatie Dennenweg in Haarlo. Met die vergunning had KPN een 40 meter hoge zendmast mogen neerzetten. Let wel, het gaat hier puur om de plaatsing van een mast en niet om de inrichting ervan (4G of 5G). In maart 2019 werden de bezwaren van de inwoners, naar nu bleek, onterecht ongegrond en niet-ontvankelijk verklaard. Daarop stelden de eisers tegen dit besluit beroep in. Op 18 december 2020 verklaarde de Rechtbank Gelderland een aantal beroepen gegrond. Het gaat daarbij om het beroep met betrekking tot de cultuur- en landschapswaarden van het gebied en met betrekking tot de gezondheidsrisico’s in verband met straling.

Haarloër Henk Lever was een van de bezwaarmakers. “De locatie aan de Dennenweg grenst direct aan het beschermde landschap. Ik begrijp ook het besluit van de gemeente niet. De gekozen plek dient noch een maatschappelijke, noch de landschappelijke waarde. De gemeente volgt blind de adviezen van de KPN met betrekking tot de verkozen zoekgebieden. Ik wil dat de gemeente zelf op onderzoek gaat met betrekking tot locatie en ontvangst.” De mast zou volgens hem meer richting ’t Bellegoor moeten komen. De tegenwerping van KPN dat men 200 meter buiten het zoekgebied geen ontvangt heeft, vindt hij onzin. Hij woont zelf bij de Groenloseweg en belt via een mast in Eibergen, verder weg dus, en heeft een prima bereik.

'5G schadelijker dan 4G'
Haarloër Wilma de Jong tekende met succes bezwaar aan met betrekking tot de schadelijke stralingseffecten. “De gemeente baseert zich op de landelijke richtlijnen wat betreft de blootstelling voor elektromagnetische velden van antennes. De landelijke norm voor mobiele communicatie mag oplopen tot 61V/m, terwijl de rechter op basis van wetenschappelijke literatuur en de door mij ingebrachte argumenten oordeelde dat mogelijke gezondheidsrisico’s lager dan 1 V/m niet kunnen worden uitgesloten. De stralingseffecten worden alleen maar erger als straks 5G uitgerold wordt als gevolg van amplitude modulaties. De pulsen die gebruikt worden bij de verzending van data zijn het slechtst voor het lichaam. Onze indruk is dat de gemeente niets doet met de reacties via informatieavonden en zienswijzen. De rechter heeft dat doorzien en ons wel degelijk als belanghebbende aangemerkt.”

Groen Links heeft bij monde van Paul Knuvers vragen gesteld aan het collega met betrekking tot de uitspraak van de Rechtbank Gelderland. De partij is van mening dat het college haar antennebeleid dient te herzien. Er moet bovendien moet meer onderzoek komen met betrekking tot inzichten in de problemen die kunnen optreden bij de plaatsing van antennemasten. Verder wil de partij graag weten of de gemeente in beroep gaat of niet.

Gemeente gaat in beroep
Maikel van der Neut is de verantwoordelijk wethouder voor het antennebeleid. Hij laat weten dat de gemeente geen aanleiding ziet om haar antennebeleid te wijzigen. “We hebben vanaf het begin een goed participatietraject gevoerd. Samen met de provider en alle inwoners van Haarlo hebben we informatieavonden gehouden en locaties besproken. Met Haarlo’s Belang is zelf op voorhand gesproken. Op enig moment hadden we tien locaties in beeld die veel weerstand opriepen. Uiteindelijk is toen voor de Dennenweg gekozen. Ons antennebeleid is gebaseerd op landelijke normen van de Rijksoverheid en de adviezen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Bovendien volgen we de jurisprudentie als het om het plaatsen van antennes gaat. Een goede bereikbaarheid gaat ook om veiligheid. Het is ook een groepsbelang dat voorgaat boven individueel belang. Het besluit van de gemeente derhalve is dat zij in beroep gaat tegen de uitspraak van de rechter.”

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant