Mismatch op woningmarkt verminderen

BERKELLAND - Er is weer enige ruimte om nieuwe woningen aan de woningvoorraad in Berkelland toe te voegen. Maar voor wie wordt dan gebouwd? Om dat te bepalen zijn regionaal en lokaal uitgangspunten geformuleerd waaraan nieuwe aanvragen voor woningbouw moeten voldoen. De bestaande mismatch op de lokale woningmarkt tussen vraag en aanbod moet zo verminderd worden.

Door Rob Stevens

Er zijn veel ontwikkelingen op de woonmarkt. Zo heeft het college voor het buitengebied duidelijker geformuleerd hoe de gemeente omgaat met dubbele bewoning en woningsplitsing. In het nieuwe bestemmingsplan zullen alle 'verblijfsobjecten' met een woonfunctie worden vastgelegd. Dubbele bewoning staat dan niet langer beschreven als één woning maar worden afzonderlijke objecten. Dat moet woonsituaties verhelderen. Aan dit besluit is een inventarisatie van dubbele bewoning en woningsplitsing vooraf gegaan.

Verder matcht de woningvoorraad niet goed met de woonbehoefte. Vooral voor jongeren en senioren is het lastig een geschikte woning te vinden. Om die afstemming te verbeteren zijn regionaal al criteria geformuleerd voor nieuw te bouwen woningen. Dat is van belang, want de provincie toetst er nieuwe wooninitiatieven aan. Deze regionale criteria krijgen een lokale vertaling. Berkelland stelt per kern vast aan welke woningen behoefte is. Bij de bouw van nieuwe woningen krijgt de omvorming van leegstaand in woningen prioriteit. In de meeste kernen staan wel meerdere, vaak grote, panden leeg of komen deze leeg. Ook krijgt inbreiding, de bouw op lege plekken in de kern, prioriteit boven het bouwen aan de rand van een kern op nieuwe percelen. Alleen als dat niet mogelijk of wenselijk is, om bijvoorbeeld ruimtelijke of milieutechnische redenen, kan daarvan afgeweken worden. Krijgt een plan gemeentelijke instemming dan moet dat binnen drie jaar verwezenlijkt worden. Het college vindt het ook wenselijk dat in elke kern enkele locaties of kavels 'op voorraad' zijn. Om zo snel in te kunnen spelen op de behoefte en nieuwe ontwikkelingen.
Tot 2025 is er in Berkelland nog sprake van een lichte groei van het aantal huishoudens. Daarna zal dit omslaan in een daling. Om beter aan te sluiten bij de actuele behoefte zal er meer worden gebouwd dan die verwachte groei. Mede daardoor zal er wel een overschot van woningen ontstaan. Dat betekent voor de toekomst een sloopopgave.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden