Gemeente Berkelland moet bezuinigen

BERKELLAND - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland heeft de perspectiefnota 2020 opgesteld. Deze is belangrijk voor de begroting van komend jaar. Berkelland kampt met een tekort op de meerjarenbegroting. Bezuinigingen zijn nodig. Begin juli gaat het college in gesprek met de raad over de begroting voor 2020. Het college komt dan met een lijst met mogelijke bezuinigingen. Om de begroting weer structureel sluitend te krijgen de komende jaren.

Door Rob Stevens

Berkelland heeft op basis van het beeld van 2019 te maken met een tekort op de meer-jaren-begroting dat in 2023 oploopt naar 2.105.000 euro in het sociale domein en 1.393.000 euro in de overige domeinen. In het tekort voor het sociale domein zijn eenmalige gelden (1,7 miljoen) die het rijk jaarlijks uitkeert tot en met 2021 al verdisconteerd. Er is overleg gaande tussen gemeenten en rijk over extra structurele middelen vanaf 2023. Veel gemeenten kampen met een tekort als gevolg van de overheveling van voorheen landelijke overheidstaken naar de gemeenten.

Een groot deel van het tekort bestond ook al in de begroting 2019. In de begroting waren deze echter niet zichtbaar omdat deze elders in de begroting waren 'afgedekt'. Verder hebben zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan die het tekort verder lieten oplopen, zoals prijsontwikkeling, wettelijke maatregelen en gemeenschappelijke regelingen. Ontwikkelingen waar weinig invloed op mogelijk is. En dan zijn er nog wensen die beleidskeuzes van de coalitie kleuren maar wel kosten met zich mee brengen. Al met al loopt daardoor het tekort tot 2023 nog verder op.

In de aanloop naar de begroting van 2020 zal het college de raad een aantal opties voorleggen om weer tot een sluitende begroting te komen. Daaruit zullen keuzes gemaakt moeten worden. Wethouder Teselink: "Voorafgaand aan de begroting komt er een fundamentele discussie. We zullen gezamenlijk tot oplossingen moeten komen. De raad beslist uiteindelijk. Uit de keuzes die we daarbij maken wordt duidelijk wat voor gemeente we willen zijn." Teselink benadrukt dat de oplossingen gezocht worden in de gemeentelijke uitgaven. De mogelijkheden voor belastingheffing zijn volgens hem sowieso beperkt.
Het is onzeker of het tekort op het sociale domein volledig kan worden opgelost binnen dat domein. Gedeeltelijk moet de dekking wellicht op andere terreinen gezocht worden. De reservepositie van de gemeente is goed.

Meer berichten