Negatief resultaat voor Berkelland over 2018

BERKELLAND - Het college biedt de jaarrekening 2018 aan gemeenteraad aan; het resultaat over het jaar 2018 is 1.674.554 euro negatief. Dit komt vooral door het betalen van rente voor het voortijdig aflossen van een lening bij de BNG. Door de aflossing, waarvoor boeterente moest worden betaald, verlaagt Berkelland wel de structurele lasten met 750.000 euro. Dit geld is ingezet om een structureel tekort in de begroting te dekken.

In 2018 heeft Berkelland een lening afgelost bij de BNG. De rente die daardoor vervroegd werd betaald (boeterente € 4.730.897,--) leidt tot het grootste deel van het nadeel. Daarnaast waren de rente-inkomsten van een aantal obligaties te hoog ingeschat. Bij de grondexploitatie is het resultaat 478.000 euro negatief. Het resultaat is vooral veroorzaakt door het vormen van een voorziening voor de Everskamp in Ruurlo.
Berkelland heeft meer diensten afgenomen bij de ODA (Omgevingsdienst Achterhoek) dan waar rekening mee was gehouden. Hierdoor zijn ook de kosten hoger dan verwacht. Vooral een aantal handhavingszaken hebben geleid tot de hogere kosten, dit samen met een stijging in het aantal milieuvergunningen.

De gemeenteraad heeft besloten eerst over een aantal onderwerpen keuzes te willen maken. Dat betreft het vaststellen structuurvisie Plussenbeleid (maart 2019) en vaststellen structuurvisie woningsplitsing (verwachting juni/juli 2019). Pas nadat beide structuurvisies zijn vastgesteld door de gemeenteraad kan er opdracht worden gegeven voor het maken van een nieuw voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied.
De totale personeelskosten zijn binnen de raming gebleven. Er resteert een voordeel van 203.000 euro.
Het voordeel van ruim twee ton komt vooral door lagere kapitaallasten. Vertraging in de uitvoering van werkzaamheden, maar ook een andere systematiek leidt er toe dat deze kosten lager uitvallen dan geraamd.
Bij de SDOA (Sociale Dienst Oost-Achterhoek) is extra ingezet op werk en activering. Dit zit vooral in het verstrekken van loonkostensubsidies en de 'nieuwe groep beschermd werken. De gemeente houdt over op de bijzondere bijstand, doordat er minder aanvragen zijn dan mag worden verwacht bij de omvang van het klantenbestand. Daarnaast is er een positief resultaat op de bedrijfsvoering, voornamelijk doordat er minder personeel nodig is gebleken door het afgenomen aantal cliënten. De Sociale Werkvoorziening (SW) kost 825.000 euro mindere. De loonkosten vallen gunstig uit. Dit komt door de bijdrage Lage inkomensvoorziening, die de gemeente vanaf 2017 krijgt.

De jaarstukken zijn beoordeeld door de accountant. Uitkomst van deze toets is dat zij voor de getrouwheid een goedkeurende verklaring verstrekt en voor de rechtmatigheid een verklaring met beperking omdat bij de aanbestedingen de fouten groter zijn dan 1%, maar kleiner dan 3% van de totale lasten. De gemeente gaat de werkwijze aanpassen om de kans op fouten te verminderen.

Meer berichten