Plussenbeleid; zelf omgeving betrekken bij uitbreidingsplannen

BERKELLAND - De afgelopen raadsvergadering stond het gemeentelijk plussenbeleid voor de niet-grondgebonden veehouderij op de agenda. Een hele mond vol en voor de gemiddelde Berkellander waarschijnlijk abracadabra. Waar gaat dit nu over? De provincie geeft veehouders de ruimte hun bedrijf verder te ontwikkelen. Maar uitbreiding of aanpassing kan niet meer zonder daar zelf als ondernemer de directe omgeving bij te betrekken. Het zal tot overleg en eensgezindheid moeten komen.

Door Rob Stevens

Er is voor agrarische ondernemers ruimte om het bedrijf verder te ontwikkelen. Maar dan wel in harmonie met de omgeving. Bijvoorbeeld door afspraken te maken over bijvoorbeeld dierenwelzijn, duurzame energie, milieu en landschappelijke inpassing. Initiatieven die geld kosten. Vandaar dat per vierkante meter staloppervlakte een bedrag is vastgesteld om een en ander te bekostigen. Over dat bedrag verschillen gemeentelijke partijen van mening. Een aangenomen amendement van het CDA, ondersteund door de VVD, OBL en GB, stelt dat een bedrag van 15 euro wel voldoende is. Om agrariërs niet verder op kosten te jagen. Van de verantwoordelijke wethouder van Haaren had dat bedrag best hoger mogen zijn, om zo de kwaliteit van veelal dure maatregelen beter te waarborgen.

Een belangrijk element van het plussenbeleid is de verplichte dialoog met de buurt over de wijze waarop een agrarisch bedrijf zich wil ontwikkelen. De vraag is natuurlijk hoe zo'n overleg verloopt. De gemeente wil daar wel een ondersteunende rol bij vervullen. Maar hoe doe je dat? Han Boer van D66 komt hier met het voorstel een prioriteitenlijst op te stellen met maatregelen die de gemeente van belang acht. Een lijst die naar de suggestie van Boer "In algemene zin leidend moet zijn. Tenzij de buurt en ondernemer in gezamenlijkheid tot een ander plan komen." Wethouder Marijke van Haren vindt dit een interessant voorstel waar ze nog even op wil broeden.

In de raadsdiscussie wordt wel duidelijk dat het met de agrarische sector een andere kant op zal gaan. Het moet allemaal duurzamer, met aandacht voor dierenwelzijn en in samenspraak met de omgeving. De PvdA en GroenLinks staan hierin wat anders dan de andere partijen. Pelle van de PvdA pleit voor duurzame landbouw waarbij de consument best wat meer voor zijn karbonaadje of tomaat mag betalen om de duurdere vorm van ondernemen te bekostigen. Andra Weg van GroenLinks vindt dat de sector nu roofbouw pleegt op het milieu en vindt dat er geïnvesteerd moet worden in een "meer respectvolle relatie" met de omgeving. Het plussenbeleid zal volgens haar leiden tot een ongewenste verdere groei van de sector. Andere partijen zien in het plussenbeleid wel degelijk de aanzet tot wezenlijke veranderingen in de sector. Het zijn niet meer bouwoppervlaktes die leidend zijn. Nieuw beleid wordt kwalitatief gestuurd op meetbare eenheden als CO2 uitstoot, geurwaardes, landschappelijke waardes en maatschappelijke acceptatie.

Het plussenbeleid is een belangrijke bouwsteen voor het nieuwe bestemmingsplan buitengebied Berkelland waar partijen naar hunkeren. Iedereen is er veel aan gelegen dat dat er in 2020 ter inzage ligt. Er worden geen paden bewandeld die het risico met zich meebrengen dat dat tijdstip niet wordt gehaald. Het is geen makkelijk verteerbare kost. Aanleiding voor D66 te verzoeken dit beleid, weliswaar ambtelijk degelijk uitgewerkt, simpeler en eenduidiger te formuleren. Zodat het ook begrijpelijk is voor degenen om wie het gaat: veehouders die ruimte zoeken hun bedrijf verder te ontwikkelen. Daarin vindt de partij wethouder van Haaren aan hun zijde. Er komt een folder.

Meer berichten