Gemeente introduceert nieuw beleidsdocument: perspectiefnota

Wethouder Gerjan Teselink lichtte de perspectiefnota toe. Foto: gemeente Berkelland - Guido Bogert
Wethouder Gerjan Teselink lichtte de perspectiefnota toe. Foto: gemeente Berkelland - Guido Bogert

BERKELLAND - De nieuwe coalitie in de gemeente Berkelland heeft besloten de voorjaarsnota te vervangen door de zogenaamde perspectiefnota. Deze meerjarennota moet een verdiepingsslag krijgen ten opzichte van de voorjaarsnota. Daarmee wordt het document belangrijker dan de begroting.

Door Rob Weeber

Het gemeentelijk begrotingsjaar kent in het kader van planning & control een aantal documenten die jaarlijks de revue passeren. De cyclus start met de begroting in november, onderverdeeld in programma's. Daarna volgt de voorjaarsnota waarin een vooruitblik wordt gegeven op het komende begrotingsjaar en de jaren daarna. De bestuursrapportage na het zomerreces kijkt terug op de stand van zaken van het lopende begrotingsjaar en de jaarrekening tenslotte wordt na het betreffende begrotingsjaar opgesteld en evalueert en verantwoordt het behaalde resultaat. De nieuwe coalitie echter heeft besloten de voorjaarsnota te vervangen door de zogenaamde 'perspectiefnota'.

Vanwege het verkiezingsjaar is besloten om de eerste versie dit najaar uit te brengen. De reguliere versie zal jaarlijks in juni verschijnen. De presentatie van de concept-perspectiefnota 2019 was afgelopen dinsdag. Het is nog steeds een concept daar de raad nog de gelegenheid heeft om aanbevelingen en suggesties te doen voordat zij het in oktober tijdens de raadsvergadering vaststelt. Dinsdagavond 11 september was de informatiemarkt waarop de raadsleden hun inbreng konden geven. Deze werkwijze sluit aan bij de open houding die het college naar de raad wil hebben. Niets voor niets is de slogan: "Samen investeren in Berkelland". De perspectiefnota stelt de kaders voor de begroting vast en is feitelijk de financiële doorvertaling van het collegeprogramma. De nota kijkt vier jaar vooruit op de lopende begroting en het collegeprogramma.

De thema's binnen de perspectiefnota zijn: Plezierig wonen (het college stelt 5 miljoen beschikbaar voor de transformatie van de woningmarkt in Berkelland en 1 miljoen voor een sloopfonds), Fijn leven (het college stelt 2 miljoen beschikbaar voor een betere groenvoorziening, 2 miljoen voor betere wegen en 2,5 miljoen voor de leefbaarheid in wijken en kernen), Vitaal Platteland (het college investeert 1 miljoen in een asbestfonds voor asbest sanering, naast het bestaande miljoen voor asbestleningen), Zorg voor wie dat nodig heeft (het college wil de reserve van 12,5 miljoen voor "nadelen transities decentralisaties" in stand houden, maar wel 2,5 miljoen besteden aan het beleidskader "Samen denken, samen doen"), Werken en ondernemen in een sterke regio (het college stelt 4 miljoen extra ter beschikking voor vitale winkelcentra), Actief met duurzaamheid en energie (het college heeft nog 2 miljoen nodig voor de tweede Energie-uitvoeringsprogramma) , Sport is meer!, Cultuur is van iedereen, Samen Veilig en Aan de slag met de Omgevingswet.

In zijn toelichting op de concept-perspectiefnota wees wethouder van financiën Gerjan Teselink op het feit dat het de coalitie gelukt is om een sluitende meerjarenbegroting te presenteren. De reserves zijn op orde waardoor er zelfs incidenteel 4,5 euro kan worden teruggegeven aan de burgers.

Meer berichten