Lijsttrekkersdebat in Rietmolen. Foto: Rob Weeber
Lijsttrekkersdebat in Rietmolen. Foto: Rob Weeber

Bewoners kleine kernen leggen lijsttrekkers vuur aan de schenen

RIETMOLEN - Belangenvereniging Rietmolen had de lijsttrekkers uitgenodigd om te horen wat de politiek voor de kleine kernen en hun buitengebied doet. In de afgeladen dorpsaccommodatie Rietmolen waren donderdagavond naast politici ook veel jongeren vertegenwoordigd. Onder aanvoering van debatleider Roel Beunk uit Beltrum wilden de aanwezigen vooral horen wat de politiek voor de leefbaarheid van de kleine kern en hun vaak uitgestrekt buitengebied over had. Uiteindelijk vertegenwoordigen alle kleine kernen met hun buitengebied in Berkelland zo'n derde van alle kiezers. Daarmee ontspon zich een heftig debat, waarin de lijsttrekkers elkaar de ene keer flink de waarheid zeiden en de andere keer niet genoeg konden benadrukken dat ze op een lijn zaten. Opvallend was de lijn van Gemeentebelangen met alle onderwerpen. Zij doen alles lokaal wat lokaal kan en toch ook weer niets zonder gedegen vooronderzoek.

Door Rob Weeber

De gepresenteerde thema's waren vooral toegespitst op de problematiek die voor de kleine kernen en het buitengebied geldt, bouwen, onderwijs, buitengebied en voorzieningen. Daarbinnen werden stellingen geponeerd. Het thema bouwen verschilde niettemin niet veel van de woonproblematiek in de grote kernen. Ook hier ging de discussie over betaalbare (aangepaste) (starters)woningen. Algemeen was de mening van de politici dat de vraag waar behoefte aan is, leidend moet zijn. De harde planning moet losgelaten worden. Ondernemend Berkelland (OBL)was het meest uitgesproken in haar mening. "Alles was al veel te laat" volgens lijsttrekker Bennie Morsink. De politiek moet meer kijken naar gebieden waar het wel goed gaat en daarvan leren." Binnen het thema was een van de stellingen "Onze jongeren willen blijven. Jagen we ze niet weg?" De PvdA bekeek het breder dan wonen alleen. "Er zijn meer aspecten die maken dat jongeren wel of niet blijven wonen in een kleine kern, zoals het verenigingsleven en het aanbod van werk." Zij pleit voor publiekscampagnes die jongeren moeten aantrekken. D66 pareerde de kritiek van OBL dat de gemeente een bouwstop hanteert. Toen dat gebeurde, was er geen vraag. Nu wil iedereen ineens bouwen. D66 is inmiddels voor het 'omkatten' van bestaande woningen naar meer maatwerk.

Het thema onderwijs gaf vooral discussie over de vraag of de gemeente financieel moet ingrijpen bij een dreigende sluiting van de basisschool. De school vormt volgens de bewoners immers de binding binnen het dorp. De partijen lagen redelijk op een lijn. Feitelijk gaat de gemeente niet over de school, maar het schoolbestuur. Bij een te laag leerlingenaantal, de ondergrens ligt op 47, kan de school besluiten dicht te gaan of samen te gaan met een school uit een grote kern. Hoewel de meeste partijen wel van mening zijn dat het sluiten zolang mogelijk vermeden moet worden, zijn er weinig voorstander van subsidie. De oplossing ligt vooral in het samengaan met het sport en cultuur, een gebied waarvoor de gemeente wel verantwoordelijk is en dat financieel kan bijdragen. Alleen het CDA gaf aan voorstander te zijn van gemeentelijke ondersteuning voor scholen onder de noemer 'kwaliteit gaat voor kwantiteit'.

Het thema Buitengebied gaf veel discussie en soms ook verwijten. Met name het college moest het hier ontgelden vanwege het eerder afgewezen bestemmingsplan waarmee het buitengebied qua ontwikkeling feitelijk op slot zit. Intensieve veehouderij, asbestsanering, opsplitsen van woningen en bedrijvigheid waren de sleutelwoorden. Een nieuw bestemmingplan duurt nog jaren en wordt extra vertraagd door het collegebesluit de geurnormering aan te pakken. D66 lijsttrekker en wethouder Han Boer kreeg met name van het CDA en de VVV stevige kritiek. Zij wezen op de extra vertraging door een herijking van de geurbeleid mee te nemen in het nieuwe plan. Han Boer verdedigde zich door te stellen dat het lokaal beleid is en toen het natuurlijke moment was om dit zo te regelen. Alle overige kritiek was een 'broodje aap', het was de raad zelf die een verkeerde inschatting had gemaakt. Er kan bovendien nog steeds veel in het buitengebied, volgens Han Boer.

Het thema voorzieningen tenslotte vormt een beetje het kip en ei verhaal. Zonder goede en aantrekkelijke voorzieningen trek je geen mensen en zonder mensen houd je de voorzieningen niet in stand. De stelling was dat kleinen kernen evenveel recht hebben op voorzieningen als grote kernen. Kern van alles moet het dorpshuis zijn. Verder is het een samenspel tussen gemeente en inwoners. Maar als er ondergrenzen worden bereikt, kun je dit niet wegdenken. De gemeente is bijvoorbeeld niet verantwoordelijk voor het wel of niet open blijven van een supermarkt. Alleen de OBL was voor subsidie voor dorpshuizen. De VVD was zeer tegen.

Meer berichten